Vyživovací povinnost

Ve fungující rodině se rozsah vyživovací povinnosti k dítěti nezkoumá, neboť se předpokládá, že rodiče poskytují svým dětem výživu v maximální míře a dobrovolně, podle svých schopností a možností. Avšak v případě, že rodiče spolu nežijí nebo výživu k dítěti neplní dobrovolně, rozhoduje o stanovení vyživovací povinnosti soud.

Podle občanského zákoníku Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Při určení rozsahu vyživovací povinnosti přihlíží soud k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. V případě posouzení majetkových poměrů rodičů je přitom vždy nutné přihlédnout nejen k fakticky dosahovaným příjmům rodiče, ale i k celkové sumě jeho movitého a nemovitého majetku a způsobu života, resp. životní úrovni.

Rodiče mohou otázku vyživovací povinnosti upravit dohodou, kterou soud v případě, že odpovídá zájmům nezletilého dítěte, pouze schvaluje. V případě, že dohoda mezi rodiči není možná, stanoví výši výživného soud.

Určuje-li soud vyživovací povinnost ve prospěch nezletilého dítěte, musí stanovit její počátek, a to zásadně ode dne, kdy povinný rodič přestal výživné plnit dobrovolně, resp. je plnil v omezené míře, avšak nejdéle tři roky zpětně ode dne podání návrhu na zahájení řízení. Soud musí přihlédnout ke všem peněžním plněním, dále např. i k věcnému plnění, poskytování bydlení, k prostředkům, které byly poskytnuty na společné bydlení a společnou domácnost. Ačkoli tedy soud o výživném rozhoduje zásadně do budoucnosti, musí stanovit povinnému rodiči také povinnost uhradit nedoplatek na výživném, pokud vznikl, a to zpravidla v podobě splátek splatných měsíčně s výživným určeným do budoucnosti. O výživném rozhoduje jako věcně příslušný soud v prvém stupni okresní soud, místně příslušný je soud, v jehož obvodu má nezletilý své bydliště. Soud rozhoduje rozsudkem.

Výživné pro zletilé děti upraví soud jen na návrh, kterým je soud vázán a který podává jako žalobce samo zletilé dítě. Žaloba může směřovat jak vůči jednomu z rodičů, tak vůči oběma. V návrhu musí být mimo jiné uvedena výše požadovaného výživného a datum, od kterého je placení výživného požadováno. I u zletilých dětí je možné žádat výživné až tři roky zpětně ode dne podání žaloby. Místně příslušný je obecný soud žalovaného rodiče, věcně příslušný je v prvním stupni okresní soud. Soud rozhoduje rozsudkem.

Vyživovací povinnost existuje i mezi manžely a trvá až do právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Neplní-li jeden z manželů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. Nedohodnou-li se, rozhodne soud o příspěvku na výživu na návrh některého z nich.

Po právní moci rozsudku o rozvodu manželství může rozvedený manžel, který není schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval v přiměřeném rozsahu na výživu, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.

Jestliže se bývalí manželé nedohodnou, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich. (2) Při rozhodování o výživném nebo o jeho výši vezme soud zřetel, jak dlouho rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno, jakož i zda

  • si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka,
  • si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem,
  • se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost,
  • se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo
  • je dán jiný obdobně závažný důvod.

Právo na výživné rozvedeného manžela zanikne, jestliže oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo povinný manžel zemře. Právo na výživné zanikne též poskytnutím jednorázové částky na základě písemné smlouvy.

Úprava vyživovací povinnosti je poměrně náročnou disciplínou. Zjistěte, jaké okolnosti jsou při rozhodování o výživném důležité, jaká je praxe v rozhodování soudů o výživném, a jaké jsou Vaše možnosti.